Algemene

Aankoopvoorwaarden

§ 1 1 Toepassingsgebied, vorm

 1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke relaties met onze handelspartners en leveranciers ("Verkoper"). De GPC is alleen van toepassing indien de verkoper een ondernemer (§ 14 BGB), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.
 2. De GPC zijn met name van toepassing op overeenkomsten voor de verkoop en/of levering van roerende goederen ("Goederen"), ongeacht of de Verkoper de Goederen zelf vervaardigt of deze van leveranciers betrekt (§§ 433, 650 BGB). Tenzij anders overeengekomen, gelden de AIV in de versie die geldig is op het moment van de bestelling van de koper of in ieder geval in de versie die het laatst in tekstvorm aan de koper is meegedeeld, ook als raamovereenkomst voor soortgelijke toekomstige overeenkomsten zonder dat wij er in elk afzonderlijk geval opnieuw naar hoeven te verwijzen.
 3. Deze GPC zijn uitsluitend van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de verkoper maken slechts deel uit van de overeenkomst indien en voor zover wij uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd met de toepassing ervan. Dit toestemmingsvereiste geldt in elk geval, bijvoorbeeld ook wanneer wij de leveringen van de verkoper zonder voorbehoud aanvaarden met kennis van de algemene voorwaarden van de verkoper.
 4. Individuele overeenkomsten met de Verkoper in individuele gevallen (inclusief nevenovereenkomsten, aanvullingen en wijzigingen) hebben in ieder geval voorrang op deze AVP. Behoudens tegenbewijs is een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging beslissend voor de inhoud van deze overeenkomsten.
 5. Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen van de verkoper met betrekking tot het contract (bv. vaststelling van termijnen, herinneringen, herroeping) moeten schriftelijk gebeuren, d.w.z. in schriftelijke of tekstuele vorm (bv. brief, e-mail, fax). Wettelijke vormvereisten en verdere bewijsvoering, met name in geval van twijfel aan de legitimiteit van de persoon die de verklaring aflegt, blijven onverlet.
 6. Verwijzingen naar de toepasselijkheid van wettelijke bepalingen hebben slechts een verduidelijkende betekenis. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn de wettelijke bepalingen derhalve van toepassing, tenzij zij in deze AIV rechtstreeks worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten.

§ 2 Sluiting van het contract

 1. Onze bestelling wordt geacht ten vroegste bindend te zijn bij schriftelijke indiening of bevestiging. De verkoper moet ons vóór de aanvaarding wijzen op kennelijke fouten (b.v. spel- en rekenfouten) en onvolledigheden van de bestelling inclusief de bestellingsdocumenten met het oog op correctie of aanvulling; anders wordt de overeenkomst geacht niet te zijn gesloten.
 2. De verkoper is verplicht onze bestelling binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk te bevestigen of, in het bijzonder, zonder voorbehoud uit te voeren door de goederen te verzenden (aanvaarding). Een uitgestelde aanvaarding wordt beschouwd als een nieuw aanbod en vereist aanvaarding door ons.

§ 3 Levertijd en vertraging in de levering

 1. De door ons in de bestelling opgegeven levertijd is bindend. Indien de levertijd niet in de bestelling is vermeld en niet anders is overeengekomen, bedraagt deze 10 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst. De verkoper is verplicht ons onmiddellijk schriftelijk te informeren indien hij - om welke reden dan ook - de overeengekomen levertijden niet kan nakomen.
 2. Indien de verkoper niet of niet binnen de overeengekomen leveringstermijn presteert of indien de verkoper in verzuim is, worden onze rechten - met name op ontbinding en schadevergoeding - vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het bepaalde in lid 3 blijft onverlet.
 3. Indien de verkoper in verzuim is, kunnen wij - naast verdere wettelijke vorderingen - een forfaitaire vergoeding van onze schade door verzuim eisen ten bedrage van 1% van de nettoprijs per verstreken kalenderweek, maar in totaal niet meer dan 5% van de nettoprijs van de te laat geleverde goederen. Wij behouden ons het recht voor te bewijzen dat hogere schade is geleden.

  De verkoper behoudt zich het recht voor te bewijzen dat er helemaal geen of slechts aanzienlijk minder schade is ontstaan.

§ 4 Uitvoering, levering, risico-overdracht, gebrek aan aanvaarding

 1. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming kan de verkoper de door hem verschuldigde prestaties niet door derden (bijv. onderaannemers) laten verrichten. De verkoper draagt het aanschaffingsrisico voor zijn diensten, tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen (bv. beperking tot de voorraad).
 2. De levering geschiedt "franco huis" binnen Duitsland op de in de bestelling aangegeven plaats. Indien de plaats van bestemming niet is aangegeven en niets anders is overeengekomen, geschiedt de levering aan onze maatschappelijke zetel te 74538 Rosengarten/Duitsland. De respectieve plaats van bestemming is ook de plaats van uitvoering voor de levering en elke latere uitvoering (leveringsplicht).
 3. De levering gaat vergezeld van een leveringsbon met vermelding van de datum (afgifte en verzending), de inhoud van de levering (artikelnummer en hoeveelheid) en onze orderidentificatie (datum en nummer). Indien de leveringsbon ontbreekt of onvolledig is, zijn wij niet verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende vertragingen in de verwerking en betaling. Een overeenkomstige verzendingsnota met dezelfde inhoud moet ons afzonderlijk van de leveringsbon worden toegezonden.
 4. Het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van de zaak gaat op ons over bij de overhandiging op de plaats van uitvoering. Indien aanvaarding is overeengekomen, is dit bepalend voor de overgang van het risico. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van het recht inzake aanneming van werk en diensten ook in geval van aanvaarding van overeenkomstige toepassing. Indien wij met de aanvaarding in gebreke blijven, staat dit gelijk met overdracht of aanvaarding. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op het geval dat wij met de aanvaarding in gebreke blijven. De verkoper moet ons echter ook uitdrukkelijk zijn prestatie aanbieden wanneer voor een handeling of medewerking van onze kant (bv. levering van materiaal) een bepaalde of bepaalbare kalendertijd is overeengekomen. Indien wij met de aanvaarding in gebreke blijven, kan de verkoper overeenkomstig de wettelijke bepalingen (§ 304 BGB) vergoeding van zijn bijkomende kosten eisen. Indien de overeenkomst betrekking heeft op een door de verkoper te vervaardigen niet-representatieve zaak (individuele productie), kan de verkoper alleen aanspraak maken op verdere rechten indien wij ons tot medewerking hebben verplicht en verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan medewerking.

§ 5 Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. De in de bestelling vermelde prijs is bindend. Alle prijzen zijn exclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde, die afzonderlijk moet worden vermeld.
 2. Tenzij in het individuele geval anders is overeengekomen, omvat de prijs alle diensten en nevendiensten van de verkoper (bv. montage, installatie) alsmede alle bijkomende kosten (bv. deugdelijke verpakking, transportkosten met inbegrip van een eventuele transport- en aansprakelijkheidsverzekering).
 3. De overeengekomen prijs is betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na volledige levering en uitvoering (inclusief eventuele overeengekomen aanvaarding) en ontvangst van een deugdelijke factuur. Indien wij binnen 14 kalenderdagen betalen, verleent de verkoper ons een korting van 3% op het nettobedrag van de factuur. In het geval van een bankoverschrijving wordt de betaling geacht tijdig te zijn verricht indien onze overboekingsopdracht door onze bank is ontvangen vóór het verstrijken van de betalingstermijn; wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door de bij het betalingsproces betrokken banken.
 4. Wij zijn geen achterstandsrente verschuldigd. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op wanbetaling.
 5. Wij hebben het recht op verrekening en retentie alsmede het verweer van niet-nakoming van de overeenkomst in de bij wet bepaalde mate. In het bijzonder hebben wij het recht verschuldigde betalingen in te houden zolang wij nog aanspraken op de verkoper hebben die voortvloeien uit onvolledige of gebrekkige prestaties.De verkoper heeft alleen recht op verrekening of retentie op basis van tegenvorderingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan of onbetwist zijn.

§ 6 Geheimhouding en eigendomsvoorbehoud

 1. Wij behouden ons de eigendomsrechten en auteursrechten voor op illustraties, plannen, tekeningen, berekeningen, uitvoeringsvoorschriften, productbeschrijvingen en andere documenten. Deze documenten mogen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van het contract en moeten na afloop van het contract aan ons worden teruggegeven. De documenten moeten geheim worden gehouden voor derden, zelfs na beëindiging van het contract. De verplichting tot geheimhouding vervalt slechts indien en voor zover de in de verstrekte documenten vervatte kennis algemeen bekend is geworden.
 2. De bovenstaande bepaling is van overeenkomstige toepassing op stoffen en materialen (bijvoorbeeld software, eindproducten en halffabrikaten) alsmede op gereedschappen, mallen, monsters en andere zaken die wij aan de verkoper ter beschikking stellen voor de productie. Deze artikelen moeten - zolang zij niet worden verwerkt - op kosten van de verkoper afzonderlijk worden opgeslagen en in redelijke mate tegen vernietiging en verlies worden verzekerd.
 3. Elke verwerking, vermenging of combinatie (verdere verwerking) van geleverde artikelen door de verkoper wordt voor onze rekening uitgevoerd. Hetzelfde geldt in geval van verdere verwerking van de door ons geleverde goederen, zodat wij als fabrikant gelden en uiterlijk bij verdere verwerking volgens de wettelijke bepalingen de eigendom van het product verkrijgen.De eigendomsoverdracht van de goederen aan ons is onvoorwaardelijk en onafhankelijk van de betaling van de prijs. Indien wij echter in individuele gevallen een aanbod van de verkoper tot eigendomsoverdracht onder voorbehoud van betaling van de koopprijs aanvaarden, vervalt het eigendomsvoorbehoud van de verkoper uiterlijk bij de betaling van de koopprijs voor de geleverde goederen. Wij blijven gemachtigd om de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen, zelfs vóór de betaling van de koopprijs, met voorafgaande overdracht van de daaruit voortvloeiende vordering (subsidiair geldigheid van het eenvoudige eigendomsvoorbehoud uitgebreid tot de doorverkoop). Dit sluit alle andere vormen van eigendomsvoorbehoud uit, met name het verlengd eigendomsvoorbehoud, het doorgegeven eigendomsvoorbehoud en het tot verdere verwerking uitgebreide eigendomsvoorbehoud.

§ 7 Gebrekkige levering

 1. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op onze rechten in geval van materiële gebreken en gebreken aan de eigendom van de goederen (met inbegrip van verkeerde levering en korte levering alsmede ondeugdelijke montage, gebrekkige montage, bediening of gebruiksaanwijzing) en in geval van ander plichtsverzuim door de verkoper, tenzij hieronder anders is bepaald.
 2. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is de verkoper in het bijzonder aansprakelijk voor de overeengekomen kwaliteit van de goederen op het tijdstip van de risico-overdracht aan ons. In ieder geval worden de productbeschrijvingen die - met name door aanwijzing of verwijzing in onze bestelling - het voorwerp van de desbetreffende overeenkomst zijn of op dezelfde wijze als deze AIV in de overeenkomst zijn opgenomen, geacht een overeenkomst over de kwaliteit te zijn. Het maakt geen verschil of de productomschrijving van ons, van de verkoper of van de fabrikant afkomstig is.
 3. In afwijking van § 442 (1) zin 2 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) kunnen wij ook onbeperkt aanspraak maken op gebreken, wanneer het gebrek ons op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst door grove nalatigheid onbekend was.
 4. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de handelsverplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken.
  (§§ 377, 381 HGB) geldt met het volgende voorbehoud: Onze controleplicht is beperkt tot gebreken die bij onze inkomende goederencontrole door middel van een extern onderzoek inclusief de leveringsdocumenten aan het licht komen (bijv. transportschade, verkeerde en te korte levering) of die bij onze kwaliteitscontrole door middel van steekproeven aan het licht komen.
  of die tijdens onze kwaliteitscontrole door middel van steekproeven herkenbaar zijn. Indien aanvaarding is overeengekomen, bestaat er geen verplichting tot inspectie. In alle andere opzichten hangt het af van de mate waarin een inspectie haalbaar is in het kader van de normale bedrijfsvoering, rekening houdend met de omstandigheden van het individuele geval. Onze verplichting tot kennisgeving van later ontdekte gebreken blijft onverlet.
  Onverminderd onze onderzoeksplicht, wordt onze kennisgeving van gebreken geacht zonder onnodige vertraging en tijdig te zijn gedaan indien zij binnen 5 werkdagen na de ontdekking of, in geval van duidelijke gebreken, na de levering is verzonden.
 5. De prestatie achteraf omvat ook de verwijdering van de gebrekkige goederen en de herinstallatie ervan, voor zover de goederen overeenkomstig hun aard en bestemming in een andere zaak zijn ingebouwd of aan een andere zaak zijn bevestigd; onze wettelijke aanspraak op vergoeding van overeenkomstige kosten blijft onverlet. De kosten die nodig zijn voor de inspectie en de daaropvolgende uitvoering komen ten laste van de verkoper, zelfs indien blijkt dat er in werkelijkheid geen gebrek was. Onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding in geval van een ongerechtvaardigd verzoek tot herstel van een gebrek blijft onaangetast; in dit verband zijn wij echter alleen aansprakelijk indien wij hebben erkend of ernstig nalatig zijn geweest door niet te erkennen dat er geen gebrek was.
 6. Onverminderd onze wettelijke rechten en de bepalingen in lid 5 geldt het volgende: Indien de verkoper zijn verplichting tot het verhelpen van het gebrek - naar onze keuze door het verhelpen van het gebrek (rectificatie) of door het leveren van een zaak zonder gebreken (vervanging) - niet binnen een door ons gestelde redelijke termijn nakomt, zijn wij gerechtigd het gebrek zelf te verhelpen en van de verkoper de daarvoor noodzakelijke kosten of een overeenkomstig voorschot te verlangen. Indien de nakoming achteraf door de verkoper mislukt of voor ons onredelijk is (b.v. wegens bijzondere urgentie, gevaar voor de bedrijfsveiligheid of het dreigende ontstaan van onevenredige schade), hoeft geen termijn te worden gesteld; wij stellen de verkoper onverwijld, zo mogelijk vooraf, van dergelijke omstandigheden in kennis. Anders hebben wij bij een materieel gebrek of een eigendomsgebrek het recht de koopprijs te verminderen of van de overeenkomst af te zien overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Bovendien kunnen wij schadevergoeding en terugbetaling van kosten eisen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

§ 8 Beroep op leveranciers

 1. Onze wettelijk bepaalde regresrechten binnen een leveringsketen (leveranciersregres volgens §§ 445a, 445b, 478 BGB) staan ons onbeperkt ter beschikking naast de vorderingen wegens gebreken. In het bijzonder hebben wij het recht om van de verkoper precies die nakoming achteraf (reparatie of vervangende levering) te verlangen die wij in het individuele geval aan onze klant verschuldigd zijn. Ons wettelijk keuzerecht (§ 439 lid 1 BGB) wordt hierbij niet beperkt.
 2. Voordat wij een vordering van onze klant wegens gebreken erkennen of honoreren (inclusief vergoeding van kosten overeenkomstig §§ 445a lid 1, 439 lid 2 en 3 BGB), stellen wij de verkoper hiervan op de hoogte en vragen wij om een schriftelijke verklaring waarin de feiten kort worden toegelicht. Indien een gemotiveerde verklaring niet binnen een redelijke termijn wordt afgelegd en geen minnelijke oplossing wordt bereikt, wordt de door ons daadwerkelijk toegekende vordering voor gebreken geacht aan onze klant verschuldigd te zijn. In dat geval rust op de verkoper de bewijslast van het tegendeel.
 3. Onze aanspraken uit leveranciersverhaal gelden ook indien de gebrekkige goederen door ons of een andere ondernemer verder zijn verwerkt, bijv. door verwerking in een ander product.

§ 9 Aansprakelijkheid van de producent

 1. Indien de verkoper verantwoordelijk is voor productschade, vrijwaart hij ons tegen aanspraken van derden voor zover de oorzaak binnen zijn controle en organisatie ligt en hij zelf aansprakelijk is tegenover derden.
 2. In het kader van zijn vrijwaringsverplichting vergoedt de verkoper kosten overeenkomstig §§ 683, 670 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) die voortvloeien uit of verband houden met een vordering van een derde, met inbegrip van door ons uitgevoerde terugroepacties. Wij zullen de verkoper - voor zover dit mogelijk en redelijk is - informeren over de inhoud en omvang van de terugroepmaatregelen en hem in de gelegenheid stellen opmerkingen te maken. Verdere rechtsvorderingen blijven onverlet.
 3. De verkoper zal een productaansprakelijkheidsverzekering afsluiten en handhaven met een forfaitaire dekking van ten minste 10 miljoen euro per lichamelijk letsel/eigendomsschade.

§ 10 Beperking

 1. De wederzijdse vorderingen van de overeenkomstsluitende partijen verjaren overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tenzij hieronder anders is bepaald.
 2. In afwijking van § 438 (1) nr. 3 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken 3 jaar vanaf de overdracht van het risico. Voor zover aanvaarding is overeengekomen, vangt de verjaringstermijn aan op het moment van aanvaarding. De verjaringstermijn van drie jaar geldt mutatis mutandis ook voor vorderingen uit hoofde van gebreken in de eigendom, waarbij de wettelijke verjaringstermijn voor zakelijke vorderingen van derden tot afgifte van goederen geldt.
  (§ 438 lid 1 nr. 1 BGB) blijft onaangetast; vorderingen uit hoofde van gebreken verjaren in geen geval, zolang de derde het recht nog tegen ons kan doen gelden - in het bijzonder bij gebreke van verjaring.De verjaringstermijnen van het kooprecht inclusief de bovengenoemde uitbreiding gelden - in de wettelijke omvang - voor alle contractuele vorderingen wegens gebreken. Voor zover wij ook recht hebben op buitencontractuele aanspraken op schadevergoeding wegens een gebrek, geldt hiervoor de reguliere wettelijke verjaringstermijn (§§ 195, 199 BGB), tenzij de toepassing van de verjaringstermijnen van het kooprecht in afzonderlijke gevallen tot een langere verjaringstermijn leidt.

§ 11 Gegevensbescherming en persoonsgegevens

 1. Op de AEB tussen ALUCA en haar klanten is de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming van toepassing.
  De partijen werken volledig samen om de andere partij in staat te stellen te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Bij het uitvoeren van haar verplichtingen uit hoofde van het Contract zal ALUCA alle relevante wetten en voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de Leverancier naleven.
 3. ALUCA zal persoonlijke gegevens van de Leverancier alleen namens de Leverancier verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract.
 4. ALUCA zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens van de Leverancier te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking.
 5. Indien vereist, wordt de ALUCA-informatie over gegevensverwerking door ALUCA aan deze Verkoopvoorwaarden gehecht en door de Leverancier ondertekend.

§ 12 Naleving van de wet

De Leverancier garandeert te voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, met inbegrip van alle toepasselijke import/exportcontroles, sancties, embargo's of andere beperkingen met betrekking tot goederen die in het kader van deze GTP aan ALUCA worden geleverd. De Leverancier vrijwaart ALUCA en zijn filialen van alle vorderingen, verliezen, schade, kosten, boetes en/of boetes die ALUCA oploopt als gevolg van de schending van de bovenstaande garantie.

§ 13 Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Op deze AIV en de contractuele relatie tussen ons en de verkoper is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het internationale uniforme recht, in het bijzonder het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 2. Indien de verkoper een koopman is in de zin van het Duitse handelswetboek, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve - ook internationale - bevoegde rechtbank voor alle uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen onze zetel in 74538 Rosengarten/Duitsland. Hetzelfde geldt wanneer de verkoper een ondernemer is in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Wij hebben echter in alle gevallen ook het recht om een vordering in te stellen op de plaats waar de leveringsverplichting overeenkomstig deze AIV of een voorafgaande individuele overeenkomst is nagekomen of op de algemene bevoegde rechtbank van de verkoper. Dwingende wettelijke bepalingen, met name inzake exclusieve bevoegdheid, blijven onverlet.

ALUCA GmbH
Westring 1
74538 Rosengarten
Duitsland

HRB 781985, Rechtbank Stuttgart

Status 01/2022