Algemene

Verkoopvoorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied, vorm

 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze zakelijke relaties met onze klanten ("Koper"). De GCS zijn alleen van toepassing indien de koper een ondernemer (§ 14 BGB), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.
 2. De GCS zijn met name van toepassing op overeenkomsten voor de verkoop en/of levering van roerende goederen ("goederen"), ongeacht of wij de goederen zelf vervaardigen of van leveranciers betrekken (§§ 433, 651 BGB). Tenzij anders overeengekomen, gelden de GCS in de versie die geldig is op het ogenblik van de bestelling van de koper of in elk geval in de versie die hem het laatst in tekstvorm is meegedeeld, ook als raamovereenkomst voor soortgelijke toekomstige contracten, zonder dat wij er in elk afzonderlijk geval opnieuw naar moeten verwijzen.
 3. Onze AVV zijn uitsluitend van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de koper maken slechts deel uit van de overeenkomst indien en voor zover wij uitdrukkelijk schriftelijk met de toepassing ervan hebben ingestemd. Dit toestemmingsvereiste geldt in ieder geval, bijvoorbeeld ook wanneer wij de levering aan de koper uitvoeren zonder voorbehoud in de kennis van de AV van de koper.
 4. Individuele afspraken met de Koper in individuele gevallen (inclusief nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben in ieder geval voorrang op deze AV. Behoudens tegenbewijs is een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging beslissend voor de inhoud van deze overeenkomsten.
 5. Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen van de koper met betrekking tot het contract (bv. vaststelling van termijnen, kennisgeving van gebreken, terugtrekking of vermindering) moeten schriftelijk gebeuren, d.w.z. in geschreven of tekstuele vorm (bv. brief, e-mail, fax). Wettelijke vormvereisten en verdere bewijsvoering, met name in geval van twijfel aan de legitimiteit van de persoon die de verklaring aflegt, blijven onverlet.
 6. Verwijzingen naar de toepasselijkheid van wettelijke bepalingen hebben slechts een verduidelijkende betekenis. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn derhalve de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij deze in deze AV rechtstreeks worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten.

§ 2 Sluiting van het contract

 1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Dit geldt ook wanneer wij de koper catalogi, technische documentatie (bijv. tekeningen, plannen, berekeningen, verwijzingen naar DIN-normen), andere productbeschrijvingen of documenten - ook in elektronische vorm - hebben verstrekt waarop wij ons eigendoms- en auteursrechten voorbehouden.
 2. De bestelling van de goederen door de koper geldt als een bindend aanbod van de overeenkomst. Indien wij de leveringstermijnen niet kunnen naleven om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (onbeschikbaarheid van prestaties), zullen wij de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en tegelijkertijd de verwachte nieuwe leveringsdatum vermelden.
 3. en tegelijkertijd de koper informeren over de verwachte nieuwe leveringstermijn. Indien de dienst ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, hebben wij het recht ons geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken; wij betalen de door de koper reeds betaalde tegenprestatie onmiddellijk terug. Als niet beschikbaar zijn van de prestatie in deze zin wordt met name beschouwd het niet tijdig leveren door onze leverancier indien wij een congruente afdekkingstransactie hebben gesloten, noch wij noch onze leverancier schuld hebben of wij in het individuele geval niet verplicht zijn te leveren.
 4. Het optreden van onze vertraging in de levering wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. In ieder geval is een herinnering door de koper vereist. Indien wij met de levering in gebreke blijven, kan de koper een forfaitaire vergoeding van de door het verzuim veroorzaakte schade eisen. De forfaitaire schadevergoeding bedraagt 0,5% van de nettoprijs (leveringswaarde) voor elke verstreken kalenderweek van de vertraging, maar in totaal niet meer dan 5% van de leveringswaarde van de te laat geleverde goederen. Wij behouden ons het recht voor te bewijzen dat de koper geen schade heeft geleden of dat de schade aanzienlijk lager is dan het bovengenoemde forfaitaire bedrag.
 5. De rechten van de Koper op grond van § 8 van deze AVV en onze wettelijke rechten, met name in geval van uitsluiting van de verplichting tot nakoming (bijvoorbeeld wegens onmogelijkheid of onredelijkheid van nakoming en/of nakoming achteraf), blijven onaangetast.
 6. Voor zover de bestelling niet anders vermeldt, zijn wij gerechtigd dit contractuele aanbod binnen 10 werkdagen na ontvangst door ons te aanvaarden.
  Speciale voorwaarden online winkel
 7. De in de webwinkel aangeboden producten vormen juridisch niet-bindende aanbiedingen en dienen als uitnodiging tot het doen van een aanbod (invitatio ad offerendum).
 8. Voor het indienen van een offerte voor het sluiten van een overeenkomst is in de Online Store een elektronische bestelprocedure voorzien. Na het doorlopen van het bestelproces doet de klant een juridisch bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst voor de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop "Nu bestellen met kosten". De klant wordt onmiddellijk per e-mail op de hoogte gesteld van de ontvangst van de bestelling (orderbevestiging). Deze orderbevestiging bevat ook de Algemene Verkoopvoorwaarden en verdere informatie.
 9. De koopovereenkomst komt niet reeds tot stand met de ontvangst van de orderbevestiging - deze documenteert slechts de ontvangst van de bestelling van de klant door ons - maar pas met onze verzending van een bevestiging van de overeenkomst per e-mail (orderbevestiging) of met de levering van de goederen. Wij hebben het recht het contractuele aanbod in de bestelling binnen 3 werkdagen te aanvaarden of de aanvaarding van de bestelling zonder opgave van redenen te weigeren. In dit laatste geval komt er geen overeenkomst met ons tot stand. Deze orderbevestiging bevat tevens de algemene verkoopvoorwaarden en informatie over de klant.
 10. In gevallen waarin een contractuele partner van ALUCA producten van ALUCA verkoopt in de buurt van de maatschappelijke zetel van de koper (factuuradres), wordt de bestelling bevestigd en uitgevoerd door de ALUCA-partner. De koper ontvangt de orderbevestiging en de algemene voorwaarden of AV rechtstreeks van de ALUCA-partner. De koopovereenkomst wordt dus gesloten tussen de koper en de ALUCA-partner.

§ 3 Leveringstermijn en vertraging in de levering

 1. De leveringstermijn wordt individueel overeengekomen of door ons bij aanvaarding van de bestelling opgegeven. Alle in offertes en orderbevestigingen genoemde data zijn niet-bindende, verwachte leveringsdata af fabriek en zijn tevens onder uitdrukkelijk voorbehoud van eigen levering. ALUCA heeft het recht zich terug te trekken uit het contract indien ALUCA de goederen niet ontvangt ondanks het voorafgaande sluiten van een overeenkomstig aankoopcontract; de aansprakelijkheid van ALUCA voor opzet of nalatigheid blijft onaangetast in overeenstemming met § 8 van deze voorwaarden. ALUCA zal de koper onverwijld informeren over de niet tijdige beschikbaarheid van het leveringsartikel en, indien ALUCA zich wenst terug te trekken, het herroepingsrecht onverwijld uitoefenen.

§ 4 Levering, risico-overgang, aanvaarding, gebrek aan aanvaarding

 1. De levering geschiedt af magazijn (INCOTERMS 2020: FCA), dat tevens de plaats van uitvoering is voor de levering en de eventuele latere uitvoering. Op verzoek en op kosten van de koper worden de goederen naar een andere bestemming verzonden (verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering). Tenzij anders overeengekomen, hebben wij het recht om zelf het type verzending (met name transportbedrijf, transportroute, verpakking) te bepalen.
 2. Het risico van toevallig verlies en toevallig bederf van de goederen gaat uiterlijk bij de overhandiging over op de koper. In geval van verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering gaat het risico van toevallig verlies en toevallig bederf van de goederen, alsmede het risico van vertraging echter over op de koper bij de levering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien aanvaarding is overeengekomen, is dit bepalend voor de overgang van het risico. Ook voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van het recht inzake opdrachten voor werken en diensten van overeenkomstige toepassing op een overeengekomen aanvaarding. De overdracht of aanvaarding wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien de koper met de aanvaarding in gebreke blijft.
 3. Indien de koper met de afname in gebreke blijft, niet meewerkt of indien onze levering om andere, aan de koper toe te rekenen redenen wordt vertraagd, hebben wij het recht vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade inclusief bijkomende kosten (bijv. opslagkosten) te verlangen. Daartoe berekenen wij een forfaitaire schadevergoeding van EUR 50,00 per kalenderdag, te rekenen vanaf de uiterste leveringstermijn of - bij gebreke van een uiterste leveringstermijn - vanaf de mededeling dat de goederen voor verzending gereed zijn.
 4. Het bewijs van een hogere schade en onze rechtsvorderingen (met name vergoeding van bijkomende kosten, redelijke schadevergoeding, opzegging) blijven onverlet; het forfaitaire bedrag wordt echter verrekend met verdere geldvorderingen. De koper heeft het recht te bewijzen dat wij in het geheel geen schade of slechts aanzienlijk minder schade dan het bovengenoemde forfaitaire bedrag hebben geleden.
 5. Het risico van toevallig verlies en toevallig bederf van de goederen gaat over op de koper bij de overhandiging van de goederen. Het risico van toevallig verlies en toevallig bederf van de goederen gaat op de ondernemer over bij de overdracht, in geval van verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering, bij de aflevering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. De overdracht wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien de klant met de aanvaarding in gebreke blijft. Speciale voorwaarden online winkel
 6. In het geval van een bestelling in de webwinkel vindt de levering plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven afleveradres. De klant zorgt ervoor dat de goederen op het leveringsadres kunnen worden ontvangen en gelost. Er kan ook worden geleverd aan een ALUCA-partner of aan door de klant geselecteerde installatiepartners. We verzenden de goederen alleen naar geselecteerde landen.

§ 5 Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij in afzonderlijke gevallen anders is overeengekomen, gelden onze op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen, af magazijn, vermeerderd met de wettelijke BTW.
 2. In geval van verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering (§ 4 lid 1) draagt de koper de transportkosten vanaf het magazijn en de kosten van een eventueel door de koper gewenste transportverzekering. Indien wij de in het individuele geval werkelijk gemaakte transportkosten niet in rekening brengen, wordt een forfaitair bedrag voor transportkosten (exclusief transportverzekering) geacht te zijn overeengekomen, dat individueel tussen partijen wordt vastgesteld. Alle douanerechten, kosten, belastingen en andere openbare heffingen zijn voor rekening van de koper.
 3. De koopprijs is verschuldigd en betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum en levering of aanvaarding van de goederen. Wij hebben echter te allen tijde het recht om, ook in het kader van een lopende zakenrelatie, een levering geheel of gedeeltelijk alleen tegen vooruitbetaling uit te voeren. Wij zullen uiterlijk bij de orderbevestiging een overeenkomstige reservering opgeven.
 4. Na het verstrijken van voornoemde betalingstermijn is de koper in verzuim. Gedurende de verzuimperiode wordt over de koopprijs rente berekend tegen de op dat moment geldende wettelijke vertragingsrente. Wij behouden ons het recht voor om verdere schade door verzuim te vorderen. Onze aanspraak op de commerciële vervaldagrente (§ 353 HGB) jegens handelaren blijft onverlet.
 5. De koper heeft slechts recht op verrekening of retentie voor zover zijn vordering rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist is. In geval van gebreken in de levering blijven de tegenrechten van de koper onaangetast, met name op grond van § 7 lid 6 zin 2 van deze AV.
 6. Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt (bijv. door het aanvragen van een insolventieprocedure) dat onze aanspraak op de koopprijs in gevaar komt door het onvermogen van de koper om te betalen, hebben wij het recht om de nakoming volgens de wettelijke bepalingen te weigeren en ons - eventueel na het stellen van een termijn - uit de overeenkomst terug te trekken (§ 321 BGB). Bij overeenkomsten voor de vervaardiging van niet te rechtvaardigen zaken (maatwerk) kunnen wij de herroeping onmiddellijk uitspreken; de wettelijke voorschriften inzake de dispensatie van de termijn blijven onverlet.
  Speciale voorwaarden online winkel
 7. Alle betalingsverplichtingen die voortvloeien uit het sluiten van een overeenkomst via de webwinkel zijn verschuldigd in euro's. Alle prijzen zijn nettoprijzen en zijn onderworpen aan de toepasselijke wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. Alle vermelde prijzen zijn niet-aftrekbare prijzen.
 8. Tenzij anders vermeld zijn leverings- en verzendkosten niet inbegrepen in de prijzen van de webwinkel. De gemaakte leverings- en verzendkosten worden weergegeven als een vast bedrag aan verzendkosten, dat ook wordt weergegeven in het elektronische bestelproces. Kosten voor verpakking zijn reeds inbegrepen in het respectieve vaste tarief voor verzending en behandeling.
 9. In geval van betaling per factuur zullen wij de goederen ongeveer 14 werkdagen na verzending van de orderbevestiging verzenden, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging betreffende de verwachte leveringsdatum van de goederen.
 10. In geval van vooruitbetaling, per creditcard of met betalingsproviders zoals PayPal of sofortueberweisung.de, verwachten wij de goederen ca. 14 werkdagen na ontvangst van de betaling (ontvangst van de betaling op onze rekening) te verzenden, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging betreffende de verwachte leveringsdatum van de goederen.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

 1. Wij behouden ons de eigendom van de verkochte goederen voor tot de volledige betaling van al onze huidige en toekomstige vorderingen uit de koopovereenkomst en een lopende zakenrelatie (gewaarborgde vorderingen).
 2. De goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen niet aan derden worden verpand of als zekerheid worden overgedragen voordat de gewaarborgde vorderingen volledig zijn betaald. De koper moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen indien een insolventieprocedure wordt aangevraagd of indien derden (bv. beslagleggingen) toegang hebben tot de aan ons toebehorende goederen.
 3. In geval van contractbreuk door de koper, in het bijzonder bij niet-betaling van de verschuldigde koopprijs, hebben wij het recht ons overeenkomstig de wettelijke bepalingen uit de overeenkomst terug te trekken en/of de teruggave van de goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud te eisen. De vordering tot teruggave omvat niet tegelijkertijd de verklaring van herroeping; wij hebben veeleer het recht alleen de teruggave van de goederen te verlangen en ons het herroepingsrecht voor te behouden. Indien de koper de verschuldigde koopprijs niet betaalt, kunnen wij deze rechten alleen doen gelden wanneer wij de koper tevoren zonder succes een redelijke betalingstermijn hebben gesteld of wanneer het stellen van een dergelijke termijn volgens de wettelijke bepalingen overbodig is.
 4. Tot herroeping overeenkomstig punt c) hieronder is de Koper gemachtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen en/of te verwerken in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening. In dat geval gelden bovendien de volgende bepalingen.
 5. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de producten die ontstaan door het verwerken, mengen of combineren van onze goederen tegen hun volle waarde, waarbij wij als fabrikant worden beschouwd. Indien bij verwerking, vermenging of combinatie met goederen van derden hun eigendomsrecht blijft bestaan, verwerven wij mede-eigendom in verhouding tot de factuurwaarden van de verwerkte, gemengde of gecombineerde goederen. Voor het overige geldt voor het aldus ontstane product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
 6. De koper draagt hierbij aan ons tot zekerheid de vorderingen over tegen derden die voortvloeien uit de doorverkoop van de goederen of het product in zijn geheel of ter hoogte van ons eventuele mede-eigendomsaandeel overeenkomstig de bovenstaande alinea. We accepteren de opdracht. De in lid 2 genoemde verplichtingen van de koper gelden ook voor de overgedragen vorderingen.
 7. De koper blijft bevoegd om naast ons de vordering te innen. Wij verbinden ons ertoe de vordering niet te innen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt, er geen sprake is van betalingsonmacht en wij het eigendomsvoorbehoud niet doen gelden door uitoefening van een recht krachtens lid 3. In dit geval kunnen wij echter eisen dat de koper ons over de overgedragen vorderingen en hun schuldenaren informeert, alle voor de inning noodzakelijke informatie verstrekt, de desbetreffende documenten overhandigt en de schuldenaren (derden) van de overdracht in kennis stelt. Bovendien zijn wij in dat geval gerechtigd de machtiging van de koper tot verdere verkoop en verwerking van de goederen onder eigendomsvoorbehoud in te trekken.
 8. Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden onze vorderingen met meer dan 10% overtreft, geven wij op verzoek van de koper zekerheden naar onze keuze vrij.

§ 7 Vorderingen wegens gebreken van de koper

 1. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de rechten van de koper in geval van materiële gebreken en gebreken aan de titel (waaronder begrepen verkeerde levering en korte levering alsmede ondeugdelijke montage of gebrekkige montagehandleiding), tenzij hieronder anders is bepaald. In alle gevallen blijven de bijzondere wettelijke bepalingen onverlet in geval van definitieve levering van de onverwerkte goederen aan een consument, ook wanneer de consument deze verder heeft verwerkt (verhaal van de leverancier overeenkomstig §§ 478 BGB). Claims van leveranciersverhaal zijn uitgesloten indien de gebrekkige goederen door de koper of een andere ondernemer verder zijn verwerkt, bijvoorbeeld door inbouw in een ander product.
 2. De basis van onze aansprakelijkheid voor gebreken is in de eerste plaats de overeenkomst over de kwaliteit van de goederen. Alle productbeschrijvingen die het onderwerp zijn van de individuele overeenkomst of die door ons openbaar zijn gemaakt (met name in catalogi of op onze internetpagina) gelden als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen.
 3. Voor zover de kwaliteit niet is overeengekomen, moet volgens de wettelijke regeling worden beoordeeld of er al dan niet sprake is van een gebrek (§ 434 lid 1 S. 2 en 3 BGB). Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor publieke uitspraken van de fabrikant of andere derden (bijv. reclame-uitingen).
 4. De vorderingen van de koper wegens gebreken veronderstellen dat hij zijn wettelijke verplichtingen inzake inspectie en kennisgeving van gebreken is nagekomen (§§ 377, 381 HGB). Indien een gebrek bij levering, inspectie of op enig later tijdstip aan het licht komt, dient dit onverwijld schriftelijk aan ons te worden gemeld. In ieder geval dienen zichtbare gebreken binnen 1 werkdag na levering en niet zichtbare gebreken binnen dezelfde termijn na ontdekking schriftelijk te worden gemeld. Wij verwijzen naar onze richtlijnen voor de aanvaarding van goederen. Indien de koper nalaat de juiste controle uit te voeren en/of gebreken te melden, is onze aansprakelijkheid voor het niet, niet tijdig of niet naar behoren gemelde gebrek overeenkomstig de wettelijke bepalingen uitgesloten.
 5. Indien de geleverde zaak gebrekkig is, kunnen wij in eerste instantie kiezen of wij de prestatie achteraf leveren door het gebrek te verhelpen (rectificatie) of door een zaak zonder gebreken te leveren (vervanging). Ons recht om latere prestaties onder de wettelijke voorwaarden te weigeren, blijft onaangetast.
 6. Wij zijn gerechtigd de achteraf verschuldigde prestaties afhankelijk te stellen van de betaling door de koper van de verschuldigde koopprijs.
 7. De koper dient ons de tijd en gelegenheid te geven die nodig zijn voor de achteraf verschuldigde prestatie, met name om de gereclameerde goederen ter controle te overhandigen. In geval van een vervangende levering dient de koper het defecte artikel aan ons te retourneren overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De latere prestatie omvat noch de verwijdering van het gebrekkige goed, noch de herinstallatie ervan, indien wij oorspronkelijk niet verplicht waren het te installeren.
 8. Wij dragen of vergoeden de kosten die nodig zijn voor de controle en de daaropvolgende uitvoering, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten en eventueel verhuis- en installatiekosten, overeenkomstig de wettelijke bepalingen indien er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Anders kunnen wij van de koper terugbetaling eisen van de kosten die hij heeft gemaakt als gevolg van het ongerechtvaardigde verzoek om het gebrek te verhelpen (met name inspectie- en transportkosten), tenzij het gebrek niet zichtbaar was voor de koper.
 9. In dringende gevallen, bijv. wanneer de bedrijfsveiligheid in gevaar komt of ter voorkoming van onevenredige schade, heeft de koper het recht het gebrek zelf te verhelpen en van ons de daarvoor objectief noodzakelijke kosten terug te vorderen. Een dergelijke zelfexecutie moet ons onmiddellijk ter kennis worden gebracht, indien mogelijk vooraf. Het recht op zelfuitvoering bestaat niet indien wij het recht zouden hebben een overeenkomstige latere prestatie overeenkomstig de wettelijke bepalingen te weigeren.
 10. Indien de nakoming achteraf is mislukt of indien een door de koper voor de nakoming achteraf te stellen redelijke termijn zonder resultaat is verstreken of volgens de wettelijke bepalingen overbodig is, kan de koper zich uit de koopovereenkomst terugtrekken of de koopprijs verminderen. In geval van een onbeduidend gebrek bestaat er echter geen herroepingsrecht.
 11. Aanspraken van de koper op schadevergoeding of vergoeding van vergeefse uitgaven bestaan ook in geval van gebreken slechts overeenkomstig § 8 en zijn voor het overige uitgesloten.

§ 8 Andere aansprakelijkheid

 1. Voor zover uit deze AVV inclusief de volgende bepalingen niets anders voortvloeit, zijn wij in geval van schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen.
 2. Wij zijn aansprakelijk voor schade - ongeacht de rechtsgrond - in het kader van de schuldaansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid. In geval van eenvoudige nalatigheid zijn wij slechts aansprakelijk, onder voorbehoud van een mildere aansprakelijkheidsnorm overeenkomstig de wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld voor zorgvuldigheid in eigen zaken).
 3. voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
 4. voor schade die voortvloeit uit een niet onbelangrijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.
 5. De uit lid 2 voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook bij plichtsverzuim door of ten gunste van personen voor wier schuld wij volgens de wettelijke bepalingen verantwoordelijk zijn. Zij zijn niet van toepassing voor zover wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen hebben aangenomen en voor aanspraken van de koper op grond van de wet op de productaansprakelijkheid. Aanvullend wordt verwezen naar de garantievoorwaarden van ALUCA, die beschikbaar zijn op de homepage van ALUCA.
 6. De koper kan de overeenkomst alleen ontbinden of opzeggen wegens een plichtsverzuim dat niet uit een gebrek bestaat, wanneer wij voor het plichtsverzuim verantwoordelijk zijn. Een vrij opzeggingsrecht van de koper (in het bijzonder volgens §§ 651, 649 BGB) is uitgesloten. Voor het overige zijn de wettelijke voorschriften en rechtsgevolgen van toepassing.

§ 9 Beperking

 1. In afwijking van § 438 (1) nr. 3 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen wegens materiële gebreken en rechtsgebreken één jaar vanaf de levering. Voor zover aanvaarding is overeengekomen, vangt de verjaringstermijn aan op het moment van aanvaarding.
 2. De wettelijke bepalingen van § 438 lid 1 nr. 2 BGB alsmede de bijzondere wettelijke bepalingen inzake verjaring (met name § 438 lid 1 nrs. 1, 2, lid 3, §§ 444, 445b BGB) blijven onverlet.
 3. De bovengenoemde verjaringstermijnen van het kooprecht gelden ook voor contractuele en niet-contractuele vorderingen tot schadevergoeding van de koper op grond van een gebrek aan de goederen, tenzij de toepassing van de gewone wettelijke verjaringstermijn (§§ 195, 199 BGB) in individuele gevallen tot een kortere verjaringstermijn zou leiden. Schadeclaims van de koper op grond van § 8 lid 2 zin 1 en zin 2 a alsmede op grond van de wet op de productaansprakelijkheid verjaren echter uitsluitend volgens de wettelijke verjaringstermijnen.

§ 10 Gegevensbescherming en persoonsgegevens

 1. De AV tussen ALUCA en haar klanten zal worden beheerst door de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.
 2. De partijen werken volledig samen om de andere partij in staat te stellen te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 3. Bij het uitvoeren van haar verplichtingen onder het Contract, zal ALUCA voldoen aan alle relevante wetten en regels met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens met betrekking tot de Koper.
 4. ALUCA zal alleen persoonlijke gegevens van de Koper verwerken namens de Koper voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van het Contract.
 5. ALUCA zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens van de Koper te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking.
 6. Indien vereist zal de ALUCA-informatie over gegevensverwerking door ALUCA aan deze Verkoopvoorwaarden worden gehecht en door de Koper worden ondertekend.

§ 11 Naleving van de wet

 1. De Koper zal voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, met inbegrip van alle toepasselijke exportcontroles, sancties, embargo's of andere beperkingen met betrekking tot goederen die door ALUCA in het kader van deze AV worden geleverd. De Koper garandeert dat de door ALUCA geleverde goederen niet zullen worden wederuitgevoerd, verkocht, overgedragen of gebruikt in strijd met bovengenoemde wetten, regels en voorschriften. De Koper vrijwaart ALUCA en zijn filialen van alle vorderingen, verliezen, schade, kosten, boetes en/of boetes die ALUCA kan oplopen als gevolg van de schending van de bovenstaande garantie en wij zullen ons verdedigen tegen alle vorderingen die om deze reden tegen ALUCA worden ingediend.

§ 12 Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en de contractuele relatie tussen ons en de koper is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het internationale uniforme recht, in het bijzonder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 2. Indien de koper een koopman is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een overheidsinstantie, wordt de overeenkomst beheerst door het Duitse recht. Indien de koper een koopman is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve bevoegde rechtbank - ook internationaal - voor alle geschillen die direct of indirect uit de contractuele relatie voortvloeien, onze zetel in 74538 Rosengarten/Duitsland. Hetzelfde geldt wanneer de koper een ondernemer is in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Wij hebben echter in alle gevallen ook het recht om een vordering in te stellen op de plaats waar de leveringsverplichting overeenkomstig deze AVV of een voorafgaande individuele overeenkomst is nagekomen of op de algemene bevoegde rechtbank van de koper. Dwingende wettelijke bepalingen, met name inzake exclusieve bevoegdheid, blijven onverlet.

ALUCA GmbH
Westring 1
74538 Rosengarten
Duitsland

HRB 781985, Rechtbank Stuttgart

Status 01/2022