Garantievoorwaarden

ALUCA GmbH garandeert aan de eindklant (hierna de "Klant" genoemd) in overeenstemming met de volgende garantievoorwaarden dat het vanaf 1 juli 2016 aan de Klant geleverde product, mits het voldoet aan de volgende specificaties (hierna het "Product" genoemd), vrij zal zijn van materiaal- en/of fabricagefouten binnen een periode van acht (8) jaar vanaf de levering (garantieperiode). ALUCA GmbH zal naar eigen goeddunken de aldus geclaimde gebreken verhelpen door reparatie of door levering van nieuwe of gereviseerde onderdelen.

De garantie dekt de volgende producten:

 • Inrichtingsmodules en toebehoren van aluminium (ALUCA-systeem),
 • ALUCA dimension2 vloersysteem,
 • ALUCA zware uittrekelementen uit eigen productie,
 • aluminium zijwandbekleding,
 • Seitenwandverkleidungen aus Aluminium,
 • veiligheidsschermen van aluminium,
 • Inklapbare werkbank,
 • tafel- en werkbankbladen in combinatie met een module/opstelling,
 • ALUCA speciale onderdelen van aluminium,
 • Laden incl. greepelement en slotcilinder,
 • ladeverdelingen van aluminium,
 • ladegeleiders indien in de fabriek gemonteerd.

De garantie dekt niet:

 • Alle elektrotechnische apparatuur zoals omvormers, verdelers, accu's, oplaadbare batterijen, lampen, elektrische accessoires,
 • Bevestigingen en opbouwen op het voertuig (bv. dakdragers, ladderliften, treden),
 • Kunststof toebehoren (bijv. antislipmatten, BOXXen, dozen en kisten, scheidingsmateriaal), glas, alle afdichtingen,
 • het leveren van modules en reserveonderdelen voor de series AluM en AluV,
 • installatie in het voertuig, met inbegrip van installatie- en verbruiksmateriaal,
 • vloer- en bovenpanelen,
 • onderdelen die individueel zijn ontwikkeld en geïnstalleerd volgens de wensen van de klant,
 • apparatuur die in een voertuig wordt gebruikt maar niet permanent aan het voertuig is bevestigd,
 • laadhulpmiddelen Xetto en MAD EasyLoad,
 • Optische veranderingen, vlekken, krassen, verkleuring (ook door UV-licht en vorst), roest, schimmel en andere veranderingen die niet leiden tot een significante aantasting van de functionaliteit,
 • productdefecten als gevolg van blootstelling van het product aan invloeden van buitenaf (zoals chemicaliën, zout, rook, vuil en andere verontreinigingen, elektrochemische reacties als gevolg van onjuist gebruik van water), tenzij door ALUCA GmbH speciale weerstand is verzekerd,
 • Gebreken aan het product die het gevolg zijn van effecten op het product door overmacht (onweer, bliksem, hagel, brand, stroomuitval, ongeval, overstroming, sneeuwschade, lawines, vorst, aardbeving, orkanen, vulkaanuitbarstingen, aardverschuiving, insectenplagen en andere effecten veroorzaakt door dieren), ongeval, gebrek aan zorg, reparaties aan het voertuig, vandalisme of diefstal.

2. andere claims van de klant tegen ALUCA GmbH, in het bijzonder voor schadevergoeding, zijn uitgesloten binnen het bereik van de garantie, voor zover dit wettelijk is toegestaan; er vindt geen uitbreiding van de garantie plaats. Deze garantie laat echter de contractuele of wettelijke rechten van de klant jegens de desbetreffende verkoper onverlet. 3. Deze garantie is niet van invloed op de rechten van de klant.

3. aanspraken uit hoofde van deze garantie bestaan slechts indien:

4. voor claims onder deze garantie moet de klant schriftelijk contact opnemen met ALUCA GmbH per brief of via de e-mail reklamation@aluca.de. Om ALUCA GmbH in staat te stellen binnen een termijn van dertig (30) werkdagen een foutanalyse uit te voeren, dient de klant een foto van het garantiezegel en een beschrijving van de reden van de klacht op te sturen.

garantiesiegel-system-aluca-768x1024
Bij Systeem ALUCA is de garantiezegel te vinden in de linkse bovenhoek aan de binnenkant van de linkerzijwand of op de linker buitenzijde van de bovenste linker lade.
garantiesiegel-dimension2_1
Bij ALUCA Dimension2 bevindt de garantiezegel zich op de buitenzijde van de bovenste linker lade.

ALUCA GmbH zal de klant na controle informeren of er sprake is van een garantiegeval en op welke wijze de verwerking zal plaatsvinden. De kosten van ongevraagde retourzendingen zijn voor rekening van de klant.

ALUCA GmbH beslist of het product aan ALUCA GmbH of aan een door ALUCA GmbH aangewezen installatiepartner of ALUCA-partner moet worden overhandigd of opgestuurd om de garantieclaim in te dienen.

5. deze garantie geldt op voorwaarde dat een bewijs van aankoop van het product in de hierboven vermelde omvang wordt overgelegd; zij geldt ook voor de rechtsopvolger van het product indien een bewijs van wederverkoop wordt overgelegd. Op deze garantie is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Status: september 2021