Colofon

Bedrijfsleiders: Frédéric Straß, Christian Breuer

Lokale rechtbank Stuttgart: HRB 781985
Maatschappelijke zetel: Rosengarten

Identificatienummer omzetbelasting: DE 347855595

Fotorechten:
© ALUCA GmbH

Gebruiksvoorwaarden van de ALUCA-website

Welkom op de website van ALUCA ("www.aluca-world.com"). Deze website en de inhoud ervan zijn eigendom van ALUCA GmbH en worden beheerd door het bedrijf dat gevestigd is te Westring 1, 74538 Rosengarten, Duitsland - registratienummer HRB 781985.

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw bezoeken aan en gebruik van de Website en alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die door of via deze Website aan u worden verstrekt (de "Informatie").

Door de Website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door ALUCA GmbH worden gewijzigd of anderszins aangevuld. De gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden worden van kracht op het moment van publicatie van de website. Gebruikers van de website wordt aangeraden de gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen in verband met eventuele wijzigingen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 10 maart 2022.

Informatie en aansprakelijkheid

De verstrekte informatie dient uitsluitend ter algemene informatie en vormt geenszins een advies. ALUCA GmbH doet alle redelijke inspanningen om correcte en actuele informatie op deze website aan te bieden. Het bedrijf garandeert echter niet dat de website en de verstrekte informatie vrij zijn van fouten, defecten, malware en virussen of dat de website en/of informatie correct en up-to-date is.

ALUCA GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik (of het niet beschikbaar zijn) van de website, met inbegrip van schade veroorzaakt door malware, virussen en schade veroorzaakt door onjuistheid of onvolledigheid van de informatie of de website, tenzij dit te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van ALUCA GmbH.

ALUCA GmbH aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik (of de onbeschikbaarheid) van elektronische communicatiemiddelen die verband houden met de website. Dit geldt met name voor schade veroorzaakt door het uitvallen of verstoren van de elektronische gegevensoverdracht of de onderbreking of manipulatie van elektronische communicatiemiddelen door derden of door speciale computerprogramma's voor de elektronische verspreiding en overdracht van virussen.

Gegevensbescherming

Persoonlijke gegevens verstrekt door of verzameld in verband met deze website zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van ALUCA GmbH. De gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het privacybeleid van ALUCA GmbH, dat op deze website is gepubliceerd op https://www.aluca.de/de/datenschutz/

Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar externe websites. ALUCA GmbH is niet verantwoordelijk voor het gebruik of de inhoud van websites die een link vormen naar deze website of die aan deze website gekoppeld zijn. Het privacybeleid van ALUCA GmbH is niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens op of door dergelijke externe sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, is ALUCA GmbH eigenaar van alle rechten op deze website en de informatie daarop, inclusief alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is de gebruiker toegestaan de website en alle daarop verstrekte informatie te lezen en de inhoud voor eigen gebruik te reproduceren door deze bijvoorbeeld af te drukken of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of de verstrekte informatie, zoals het opslaan of reproduceren van individuele of alle inhoud van de website op een externe website of het plaatsen van links, hypertekstlinks of deeplinks tussen de website en andere internetpagina's of andere vormen van gebruik, vereisen de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ALUCA GmbH.

„ALUCA®“  en alle andere op deze website vermelde handelsmerken zijn geregistreerde handelsmerken van ALUCA GmbH of haar concern en/of dochterondernemingen.

Ongevraagde informatie

Indien u ongevraagd suggesties en/of materiaal, hetzij in de vorm van tekst, afbeeldingen, geluidsopnames, software, informatie of in enige andere vorm ("de Materialen") op de Website plaatst of deze per e-mail of anderszins naar ALUCA GmbH stuurt, heeft ALUCA GmbH het recht om deze Materialen kosteloos te gebruiken, te reproduceren of commercieel te exploiteren en is niet gebonden aan enige geheimhoudingsverplichting met betrekking tot deze Materialen. U verplicht zich hierbij ALUCA GmbH te vrijwaren van alle vorderingen die voortvloeien uit juridische acties, eisen en aansprakelijkheid die tegen ALUCA GmbH worden ingesteld op basis van het gebruik en/of de exploitatie van materialen die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van een derde partij, of die om een andere reden een onrechtmatige daad tegen derden vormen.

Scheidbaarheidsclausule

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of de toepassing ervan ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, of door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden hierdoor niet aangetast, en wordt de toepassing van dergelijke bepalingen zodanig geïnterpreteerd dat de belangen van beide partijen eerlijk worden behartigd. De partijen komen verder overeen elke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van de Gebruiksvoorwaarden te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de economische, zakelijke en andere doeleinden van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling het meest benadert.

Rechtskeuze en bevoegde rechter

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Duits recht van toepassing. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van alle geschillen over het bestaan en de geldigheid ervan, is de bevoegde rechtbank in Stuttgart, Duitsland, tenzij bindende wettelijke bepalingen anders bepalen.