Privacybeleid

Gegevensbescherming heeft voor ons bedrijf een bijzonder hoge prioriteit. Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk gerelateerd kunnen worden, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag. Wij hebben uitgebreide technische en operationele voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig herzien en aangepast aan de technologische vooruitgang.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op gegevensverwerking door:

 
ALUCA GmbH
Westring 1
74538 Rosengarten

Duitsland
Algemeen directeur: Frédéric Straß, Christian Breuer

Verkoopkantoor Benelux 

Aluca Benelux B.V. 

Regus Amersfoort A1 

Databankweg 26 

3821 AL Amersfoort

Bij wie kan ik terecht met vragen over gegevensbescherming?

Wat zijn persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verwerken wij, evenals het type en het doel van het gebruik?

Bij het bezoeken van de website:

Voor de meeste van onze diensten is geen verwerking van persoonsgegevens vereist. U kunt onze website dus bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent.

Wij verzamelen en verwerken uitsluitend toegangsgegevens die uw internetbrowser om technische redenen automatisch aan ons doorgeeft om de website te kunnen aanbieden. 

Afhankelijk van het gebruikte toegangsprotocol bevat de protocolgegevensrecord algemene informatie met de volgende inhoud:

 • Uw browserversie 
 • uw besturingssysteem 
 • de website waar u eerder was, indien deze een link bevat naar de ALUCA-website.

Als onze website cookies gebruikt, slaat de webserver deze informatie ook op. Dit geldt ook als u onze website bezoekt met een mobiel apparaat, zoals de browser van een mobiele telefoon. Deze gegevens laten in de regel geen directe conclusies over uw persoon toe en worden verwerkt om het aanbod van onze website te verbeteren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is een gerechtvaardigd belang, art. 6 lid 1 letter f DS-GVO. Wij hebben er een legitiem belang bij u een voor uw browser geoptimaliseerde website te presenteren en communicatie tussen onze server en uw eindapparaat mogelijk te maken.

Als u het contactformulier gebruikt:

Doel van de gegevensverwerking 

De verwerking van persoonsgegevens dient ons om de contactaanvraag te verwerken. Is uw verzoek gericht op het sluiten van een overeenkomst of in verband met een reeds gesloten overeenkomst, dan dient de verwerking van de persoonsgegevens ons uitsluitend voor de uitvoering of het aangaan van de overeenkomst. 

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Voornaam, achternaam 
 • Postcode 
 • Stad 
 • E-mail 
 • Telefoonnummer (facultatief) 
 • Uw bericht

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking 

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO (gerechtvaardigd belang). Het legitieme belang bestaat erin dat uw verzoek door ons bedrijf snel wordt verwerkt. 
Als de aanvraag gericht is op het sluiten van een contract of als de aanvraag verband houdt met een reeds gesloten contract, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking van de persoonsgegevens die in de loop van het verzenden van een aanvraag via ons contactformulier worden verwerkt, art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO (uitvoering van precontractuele maatregelen/verwezenlijking van een contract). 
Voor persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) de rechtsgrondslag. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Duur van de opslag 

Bovengenoemde gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van hun verwerking. Voor persoonsgegevens die via e-mail of het verstrekte contactformulier zijn verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd. 
Als de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking toestemming is, worden de gegevens ook gewist als u uw toestemming hebt ingetrokken.

Aan wie geven wij uw gegevens door 

Voor de verwerking van uw contactaanvraag geven wij uw aanvraag intern door aan de verantwoordelijke afdeling. Als u ons ook meedeelt om welk land het gaat, kunnen wij uw aanvraag nog sneller behandelen door uw contactaanvraag door te sturen naar de voor dit land verantwoordelijke distributiepartner of groepsmaatschappij. 
De rechtsgrondslag voor het doorgeven van gegevens aan de distributiepartner of groepsmaatschappij is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO, aangezien u uw land vrijwillig aangeeft. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. 
Als uw contactverzoek dient om een contract te initiëren of contractuele kwesties betreft, is de rechtsgrondslag voor de gegevensoverdracht art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO.

Bij het bestellen van een nieuwsbrief:

Als u geïnteresseerd bent in onze nieuwsbrieven, hebt u de mogelijkheid om vrijwillig uw toestemming te geven om nieuwsbrieven te ontvangen. Wij gebruiken de dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat wij u de nieuwsbrief alleen toesturen als u bevestigt dat u zich op onze nieuwsbrief wilt abonneren nadat er een bevestigingslink is gestuurd naar het e-mailadres dat u via een link in deze e-mail hebt opgegeven. Nadat een bevestigingslink per e-mail (dubbele opt-in) is verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres, gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

De volgende gegevens worden door ons verzameld:
 • Groet 
 • Voornaam en achternaam 
 • E-mailadres

Doel van de gegevensverwerking 

Het enige doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het versturen van onze nieuwsbrief naar het door u opgegeven e-mailadres om u te informeren over nieuws en aanbiedingen.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO (toestemming). U kunt uw toestemming te allen tijde en zonder opgaaf van redenen intrekken.

Duur van de opslag 

Wij bewaren uw persoonsgegevens het langst totdat u uw toestemming intrekt.

Aan wie geven wij uw gegevens door 

De verzending van de nieuwsbrief wordt uitgevoerd door de dienstverlener: Sendinblue GmbH (voorheen Newsletter2Go). 
Deze website gebruikt Sendinblue voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn, Duitsland. Newsletter2Go is een dienst waarmee onder meer het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die je invoert voor het ontvangen van nieuwsbrieven worden opgeslagen op de servers van Sendinblue in Duitsland. 
Als u niet wilt dat Sendinblue uw gegevens analyseert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de "unsubscribe"-link in de nieuwsbrief. 
Voor meer details verwijzen we naar de gegevensbeschermingsbepalingen van Sendinblue op: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

Gegevensanalyse door Sendinblue 

Met behulp van Newsletter2Go kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wij kunnen bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Op die manier kunnen wij onder meer vaststellen op welke links bijzonder vaak werd geklikt. 
We kunnen ook zien of bepaalde eerder gedefinieerde acties werden uitgevoerd na het openen/klikken (conversiepercentage). Wij kunnen bijvoorbeeld zien of u een aankoop hebt gedaan nadat u op de nieuwsbrief hebt geklikt. 
Sendinblue stelt ons ook in staat om de ontvangers van de nieuwsbrief onder te verdelen ("clusteren") volgens verschillende categorieën. Zo kunnen de nieuwsbrieven beter worden afgestemd op de respectieve doelgroepen. 
Voor gedetailleerde informatie over de functies van Sendinblue, klik op de volgende link: https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/?rtype=n2go 
Wij hebben met deze dienstverlener een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten om uw gegevens te beschermen.

Sollicitaties

U kunt zich elektronisch bij ons bedrijf aanmelden, bijvoorbeeld via e-mail. Merk op dat ongecodeerd verzonden e-mails niet beschermd zijn tegen toegang. 
Uw gegevens worden gebruikt voor de behandeling van uw sollicitatie en de beslissing over het aangaan van een arbeidsverhouding. De rechtsgrondslag is § 26 lid 1 in combinatie met. par. 8 blz. 2 BDSG. Voorts kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de verdediging van tegen ons ingestelde rechtsvorderingen die voortvloeien uit de sollicitatieprocedure. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p.1 lit. f DSGVO. Het legitieme belang van de verwerking ligt ook in de vermelde doeleinden. 
Voor zover er een arbeidsverhouding tussen u en ons bestaat, kunnen wij de reeds van u ontvangen persoonsgegevens ten behoeve van de arbeidsverhouding overeenkomstig artikel 26, lid 1, BDSG verder verwerken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering of beëindiging van de arbeidsverhouding of voor de uitoefening of nakoming van de rechten en plichten van de personeelsvertegenwoordiging die voortvloeien uit een wet of een collectieve overeenkomst, een arbeidsovereenkomst of een dienstverleningsovereenkomst. 
Uw sollicitatiegegevens worden niet verder verwerkt dan het beschreven gebruik. Uw persoonsgegevens worden na afloop van de sollicitatieprocedure uiterlijk na 6 maanden verwijderd, voor zover geen andere legitieme belangen van onze kant zich tegen verwijdering verzetten of u ons geen toestemming hebt gegeven voor langere bewaring. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling.

Worden er gegevens doorgegeven aan derden?

In principe worden uw persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of de doorgifte van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie, of u eerder uitdrukkelijk heeft ingestemd met de doorgifte van uw gegevens. 
Externe dienstverleners en partnerbedrijven, zoals aanbieders van online betalingen of een verzendbedrijf dat met de levering belast is, ontvangen uw gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw bestelling / uw opdracht. In deze gevallen wordt de reikwijdte van de verstrekte gegevens echter tot het noodzakelijke minimum beperkt. Voor zover onze dienstverleners uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zorgen wij er in het kader van de opdrachtverwerking overeenkomstig art. 28 DSGVO voor dat zij de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming op dezelfde wijze naleven. 
Let ook op de informatie over gegevensbescherming van de respectieve aanbieders. De betreffende dienstverlener is verantwoordelijk voor de inhoud van diensten van derden, waarbij wij binnen de grenzen van de redelijkheid controleren of de diensten voldoen aan de wettelijke eisen. 
Wij hechten belang aan de verwerking van uw gegevens binnen de EU/EER. Het kan echter voorkomen dat wij gebruik maken van dienstverleners die gegevens buiten de EU/EER verwerken. Voor zover gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt en er geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie is, hebben wij met de dienstverlener de door de EU-Commissie overeenkomstig art. 46 DSGVO vastgestelde standaardclausules inzake gegevensbescherming gesloten om een veilig niveau van gegevensbescherming vast te stellen, die in individuele gevallen de overdracht van persoonsgegevens naar een derde land mogelijk maken.

Wij gebruiken cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de webserver in staat stellen een websitebezoeker te herkennen en informatie over de bezochte websites in de webbrowser op te slaan. Cookies kunnen worden onderverdeeld in "session cookies" en "persistent cookies". Sessiecookies zijn alle cookies die verlopen wanneer een sessie wordt afgesloten, d.w.z. dat ze alleen worden opgeslagen voor de duur van de sessie. Permanente cookies daarentegen slaan de verzamelde informatie voor langere tijd op. Cookies kunnen worden geplaatst door aanbieders van websites, maar ook door derden. 
Wij kunnen cookies in uw browser opslaan als deze absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Voor alle andere categorieën cookies hebben wij uw toestemming nodig om cookies te gebruiken.

Noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om kernfunctionaliteit te bieden. Deze website werkt niet naar behoren zonder deze cookies en ze zijn standaard ingeschakeld.

Analytische cookies

Analytische cookies helpen ons onze website te verbeteren door informatie over uw gebruik te verzamelen en te rapporteren.

Marketing Cookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers van websites te volgen, zodat uitgevers relevante advertenties kunnen aanbieden. 
U kunt uw voorkeuren voor het instellen van cookies te allen tijde wijzigen of intrekken op onze website.

Cookie-instellingen in uw browser

Wij wijzen er ook op dat u, los van de vraag of u al dan niet toestemming geeft, het opslaan van cookies helemaal kunt voorkomen door uw browser zo in te stellen dat cookies alleen worden geaccepteerd als u daarmee instemt.

Cookietoestemming met cookiemelding

Onze website gebruikt Cookie Notice for GDPR om uw toestemming te verkrijgen om bepaalde cookies op uw eindapparaat op te slaan en om dit op een gegevensbeschermingsconforme manier te documenteren. 
Cookie Notice wordt lokaal op onze servers geïnstalleerd, dus er is geen verbinding met servers van derden. Cookie Notice & Compliance for GDPR slaat een cookie op in uw browser om de aan u verleende toestemming of de intrekking daarvan te kunnen toewijzen. De cookie wordt aan het einde van de sessie verwijderd. 
De Cookie Notice wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Het doel van de gegevensverwerking is de gebruiksvriendelijke en wettelijk conforme vormgeving van onze website. Wij willen het u zo gemakkelijk mogelijk maken om toestemming te geven of in te trekken en de transparantie van de gegevensverwerking door middel van cookies, pixels, tags of dergelijke op onze website te vergroten. Ons gerechtvaardigd belang ligt ook in het doel van de gegevensverwerking. 
Nadere informatie is te vinden op de pagina https://legal.hubspot.com/cookie-policy

Welke cookies gebruiken we?

Google Analytics

Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De door middel van de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. 
Door IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. 
Tijdens uw websitebezoek wordt uw gebruikersgedrag geregistreerd in de vorm van "gebeurtenissen". Evenementen kunnen zijn:
 • Bekeken pagina's 
 • Eerste bezoek aan de website 
 • Begin van de sessie 
 • Klikken op externe links 
 • interne zoekopdrachten

Ook opgenomen:
 • Uw locatie bij benadering (regio) 
 • uw IP-adres (in verkorte vorm) 
 • technische informatie over uw browser en de eindapparaten die u gebruikt (bv. taalinstelling, schermresolutie) 
 • de referrer URL (via welke website/reclamedrager u op deze website terecht bent gekomen)

Doeleinden van de verwerking 

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteit. De rapporten van Google Analytics worden gebruikt om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.

Ontvangers
Ontvangers van de gegevens zijn/mag zijn Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (als gegevensverwerker overeenkomstig art. 28 DSGVO) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Het valt niet uit te sluiten dat de Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot de door Google opgeslagen gegevens.

Overdracht naar derde landen 

Wanneer gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt en er geen niveau van gegevensbescherming is dat gelijkwaardig is aan de Europese norm, hebben wij met de dienstverlener contractuele clausules volgens de EU-standaard gesloten om een passend niveau van gegevensbescherming vast te stellen. Het moederbedrijf van Google Ierland, Google LLC, is gevestigd in Californië, VS. Een overdracht van gegevens naar de VS en toegang door de Amerikaanse autoriteiten tot de door Google opgeslagen gegevens kan niet worden uitgesloten. De VS worden momenteel vanuit het oogpunt van gegevensbescherming beschouwd als een derde land. U hebt daar niet dezelfde rechten als binnen de EU/EER. U hebt misschien geen rechtsmiddelen tegen toegang door autoriteiten.

Opslagperiode 

De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 24 maanden automatisch gewist. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden eenmaal per maand automatisch gewist.

Rechtsgrondslag 

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Intrekking

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door op de onderstaande knop "Toestemming cookie intrekken" op de website van ALUCA te klikken en daar uw keuze te wijzigen. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking blijft hierdoor onaangetast. 
U kunt het opslaan van cookies ook van meet af aan voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Als u uw browser echter zo instelt dat alle cookies worden geweigerd, kunnen de functies op deze en andere websites worden beperkt. 
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en de gegevensbescherming bij Google vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ en https://policies.google.com/?hl=de

Google Tag Manager

Om redenen van transparantie wijzen wij erop dat wij de Google Tag Manager van de provider Google Ireland Limited (registratienummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland gebruiken. De Google Tag Manager zelf verzamelt geen persoonsgegevens. De Google Tag Manager maakt het ons gemakkelijker om onze tags te integreren en te beheren. Tags zijn kleine stukjes code die onder meer worden gebruikt om verkeer en bezoekersgedrag te meten, het effect van online reclame en sociale kanalen te volgen, remarketing en targeting in te stellen, en websites te testen en te optimaliseren. Wij gebruiken de Tag Manager voor de dienst Google Analytics. Als u deze hebt gedeactiveerd, zal de Google Tag Manager met deze deactivering rekening houden. 
Voor meer informatie over de Google Tag Manager, zie: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Google Maps Plug-In

Google Tag Manager

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. Google Maps is een kaartendienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. De verantwoordelijke instantie voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, kan informatie, waaronder het IP-adres en het in het kader van de routefunctie ingevoerde adres, naar de servers van de provider worden verzonden. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer u een website bezoekt die Google Maps bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google, waarbij de inhoud van de kaart naar uw browser wordt gestuurd en door deze wordt geïntegreerd. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Volgens de huidige kennis omvat dit de volgende gegevens:
 • Datum en tijdstip van het bezoek aan de betrokken website, 
 • Internetadres of URL van de opgeroepen website,
 • IP-adres, (start)adres ingevoerd als onderdeel van de routeplanning.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de door ons op de website aangegeven plaatsen gemakkelijk te kunnen vinden. Als u niet wilt dat Google uw gegevens via deze dienst verwerkt, kunt u het gebruik van JavaScript in uw browserinstellingen uitschakelen. Merk op dat in dit geval de interactieve kaartfunctie van Google Maps niet kan worden gebruikt.

Voor zover gegevens worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte / de EU, waar geen niveau van gegevensbescherming bestaat dat overeenkomt met de Europese norm, verklaart Google dat het gebruik maakt van standaard contractuele clausules.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Het verzamelen en opslaan van gegevens vindt alleen plaats na uitdrukkelijke toestemming volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. a) DSGVO. Deze toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Google Maps Plug-In

Google Tag Manager

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. Google Maps is een kaartendienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. De verantwoordelijke instantie voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, kan informatie, waaronder het IP-adres en het in het kader van de routefunctie ingevoerde adres, naar de servers van de provider worden verzonden. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer u een website bezoekt die Google Maps bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google, waarbij de inhoud van de kaart naar uw browser wordt gestuurd en door deze wordt geïntegreerd. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Volgens de huidige kennis omvat dit de volgende gegevens:
 • Datum en tijdstip van het bezoek aan de betrokken website, 
 • Internetadres of URL van de opgeroepen website,
 • IP-adres, (start)adres ingevoerd als onderdeel van de routeplanning.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de door ons op de website aangegeven plaatsen gemakkelijk te kunnen vinden. Als u niet wilt dat Google uw gegevens via deze dienst verwerkt, kunt u het gebruik van JavaScript in uw browserinstellingen uitschakelen. Merk op dat in dit geval de interactieve kaartfunctie van Google Maps niet kan worden gebruikt.

Voor zover gegevens worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte / de EU, waar geen niveau van gegevensbescherming bestaat dat overeenkomt met de Europese norm, verklaart Google dat het gebruik maakt van standaard contractuele clausules.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Het verzamelen en opslaan van gegevens vindt alleen plaats na uitdrukkelijke toestemming volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. a) DSGVO. Deze toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Welke rechten heb je?

Recht op informatie 

Overeenkomstig artikel 15 van de GDPR hebt u te allen tijde het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te vragen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt. U kunt daarvoor het formulier gebruiken dat u onder deze link vindt.

Recht op correctie 

Overeenkomstig artikel 16 van de GDPR hebt u het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken onjuiste persoonsgegevens over u zonder onnodige vertraging te rectificeren. Dit recht omvat ook, afhankelijk van het doel, de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens.

Erasure 
Als de persoonsgegevens die u hierboven hebt verstrekt niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking, de toestemming die u hebt gegeven voor de verwerking wordt ingetrokken en er geen andere reden is voor verdere verwerking, kunt u uw recht op wissen uitoefenen overeenkomstig artikel 17 van de GDPR en als er geen dwingende legitieme redenen zijn voor verdere verwerking, kunt u verzoeken dat uw gegevens worden gewist.

Beperking van de verwerking

Indien de juistheid van de door u verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onwettig is, en in het geval van andere in art. 18 DSGVO genoemde gronden, kunt u de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken de verwerking te beperken.

Dataportabiliteit

Overeenkomstig art. 20 DSGVO kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken de door u verstrekte gegevens aan u of aan een derde over te dragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

Recht van bezwaar 

Overeenkomstig art. 21 (1) DSGVO hebt u te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van art. 6 (1) p. 1 lit. e (openbaar belang) of f (gerechtvaardigd belang); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Wij zullen de gegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. U kunt uw bezwaar indienen per post op het adres ALUCA GmbH, Westring 1, 74538 Rosengarten of via [email protected].

Intrekking van de toestemming 

U kunt uw toestemming te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, schriftelijk intrekken per post aan ALUCA GmbH, Westring 1, 74538 Rosengarten of via [email protected]. U kunt hiervoor het onderstaande formulier gebruiken. U kunt daarvoor het formulier gebruiken dat u onder deze link vindt.

De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, die tot het tijdstip van herroeping op basis van de toestemming werd verwerkt, wordt door de herroeping niet aangetast.

Recht van beroep
Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met wettelijke bepalingen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Externe links

Op onze website vindt u diverse links naar andere websites. Wij hebben geen invloed noch controle op de inhoud en de bepalingen inzake gegevensbescherming van deze gelinkte websites. Wij raden u daarom aan het privacybeleid van deze websites te controleren wanneer u ze bezoekt.

Actualisering en wijziging van het privacybeleid

Als gevolg van verdere ontwikkelingen van onze website en de aanbiedingen daarop, alsmede gewijzigde wettelijke voorschriften en/of vereisten, kan het noodzakelijk worden deze verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring vindt u hier.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en werd bijgewerkt in maart 2022.

Optout für LXP

Optout für Matomo